Poniższy regulamin ma na celu zapewnić sprawną i skuteczną współpracę.

Regulamin korzystania z usług firmy: BezPoprawek Agencja Reklamowa

 

I. Warunki ogólne

 

1. Właścicielem BezPoprawek Agencja Reklamowa jest: Marek Tesze, NIP 8522553239, REGON 3802835841. Zwanym dalej jako Agencja.

2. Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z usług Agencji
- zasady wykonywania wyceny
- zasady przyjmowania zleceń
- zasady akceptacji projektów
- warunki płatności
- warunki reklamacji
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta
- odpowiedzialność Agencji
3. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
4. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

II. Warunki korzystania z usług Agencji

 

1. Zamówienie przez Klienta powinno zostać wysłane drogą mailową na adres Agencji biuro@bezpoprawek.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bezpoprawek.pl 
2. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem, a Agencją, są wiążącą formą współpracy.
3. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury VAT.

 

III. Zasady wykonywania wyceny

 

1. Agencji wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zapytania.
2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu graficznego. 
3. Jeżeli w kalkulację nie został wliczony koszt projektu graficznego, lub koszt jego ewentualnej modyfikacji - minimalna cena usługi graficznej to 50 PLN, która jest doliczana automatycznie.
4. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.
5. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty jej przesłania.

 

IV. Zasady przyjmowania zleceń

 

1. Zamówienie musi zostać złożone przez Klienta drogą mailową, na jeden z adresów mailowych Agencji wyrażającego wolę zamówienia usługi i/lub produktu z akceptacją wyceny.
2. Po opłaceniu przez Klienta faktury proforma zamówienie jest przekazywane do realizacji. 
3. Agencja przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% w przypadku usług graficznych oraz 100% płatności w przypadku usług poligraficznych i realizacji innych materiałów reklamowych.
3. Klient zobowiązuje się przekazać wszystkie niezbędne do realizacji projektu materiały takie jak logotyp, zdjęcia, teksty itp. (z poszanowaniem praw autorskich). 
4. Klient zobowiązany jest dostarczyć gotową treść do umieszczenia w projekcie w pliku tekstowym bądź w treści wiadomości e-mail. 
5. Istnieje możliwość zamówienia usługi redagowania treści, która jest wyceniana dodatkowo.
6. Projekty wykonywane są indywidualnie na podstawie wytycznych i materiałów przesłanych przez Klienta i przygotowywane do druku zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną.

 

V. Zasady akceptacji projektów

 

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przesłanymi mu przez Agencję projektami i w przypadku ich aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji na jeden z adresów mailowych Agencji.
2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
3. W przypadku przesłania przez Klienta gotowego projektu Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte.
4. Agencja nie odpowiada za legalność oraz prawa autorskie do przesłanych przez Klienta materiałów.
5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji, ta zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia. 
6. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w przekazanych Agencji informacjach i materiałach.
7. W przypadku, gdy Klient zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów oraz treści do wykonania projektu, powinien przesłać je drogą mailową w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku opóźnienia Agencja zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.
8. Termin wykonania zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu ustalonej płatności oraz akceptacji projektu przez Klienta.
9. Termin wykonania usługi graficznej liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu wszystkich niezbędnych materiałów od Klienta.

 

VI. Warunki płatności

 

1. Ustalona z Klientem wycena na usługę graficzną obejmuje:
– wykonanie kilku propozycji projektu (minimum dwie propozycje)
– wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta
- przygotowanie do druku wybranej i zaakceptowanej propozycji projektu
2. W przypadku braku akceptacji przez Klienta proponowanych projektów przedstawionych mu przez Agencję bądź, gdy liczba poprawek przekroczy trzy, ustalona wycena i termin wykonania zamówienia mogą ulec zmianie. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Agencja zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym fakcie Klienta. 

3. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.
4. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Agencji całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji.

 

VII. Warunki reklamacji

 

1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
3. Agencja zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte reklamacją.
4. Agencja nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.
5. Rezygnacja z usług powinna zostać złożona przez Klienta drogą mailową na jeden z adresów mailowych Agencji przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami zaliczki.

 

VIII. Zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta

 

1. Agencja zobowiązuje się używać danych teleadresowych swoich Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

IX. Odpowiedzialność Agencji

 

1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Agencja zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym fakcie Klienta. 
2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści zawarte w zleceniu
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe
- opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta

 

Regulamin

Regulamin korzystania z usług firmy: BezPoprawek Agencja Reklamowa

 

I. Warunki ogólne

 

1. Właścicielem BezPoprawek Agencja Reklamowa jest: Marek Tesze, NIP 8522553239, REGON 3802835841. Zwanym dalej jako Agencja.

2. Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z usług Agencji
- zasady wykonywania wyceny
- zasady przyjmowania zleceń
- zasady akceptacji projektów
- warunki płatności
- warunki reklamacji
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta
- odpowiedzialność Agencji
3. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
4. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

II. Warunki korzystania z usług Agencji

 

1. Zamówienie przez Klienta powinno zostać wysłane drogą mailową na adres Agencji biuro@bezpoprawek.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bezpoprawek.pl 
2. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem, a Agencją, są wiążącą formą współpracy.
3. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury VAT.

 

III. Zasady wykonywania wyceny

 

1. Agencji wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zapytania.
2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu graficznego. 
3. Jeżeli w kalkulację nie został wliczony koszt projektu graficznego, lub koszt jego ewentualnej modyfikacji - minimalna cena usługi graficznej to 50 PLN, która jest doliczana automatycznie.
4. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.
5. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty jej przesłania.

 

IV. Zasady przyjmowania zleceń

 

1. Zamówienie musi zostać złożone przez Klienta drogą mailową, na jeden z adresów mailowych Agencji wyrażającego wolę zamówienia usługi i/lub produktu z akceptacją wyceny.
2. Po opłaceniu przez Klienta faktury proforma zamówienie jest przekazywane do realizacji. 
3. Agencja przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% w przypadku usług graficznych oraz 100% płatności w przypadku usług poligraficznych i realizacji innych materiałów reklamowych.
3. Klient zobowiązuje się przekazać wszystkie niezbędne do realizacji projektu materiały takie jak logotyp, zdjęcia, teksty itp. (z poszanowaniem praw autorskich). 
4. Klient zobowiązany jest dostarczyć gotową treść do umieszczenia w projekcie w pliku tekstowym bądź w treści wiadomości e-mail. 
5. Istnieje możliwość zamówienia usługi redagowania treści, która jest wyceniana dodatkowo.
6. Projekty wykonywane są indywidualnie na podstawie wytycznych i materiałów przesłanych przez Klienta i przygotowywane do druku zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną.

 

V. Zasady akceptacji projektów

 

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przesłanymi mu przez Agencję projektami i w przypadku ich aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji na jeden z adresów mailowych Agencji.
2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
3. W przypadku przesłania przez Klienta gotowego projektu Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte.
4. Agencja nie odpowiada za legalność oraz prawa autorskie do przesłanych przez Klienta materiałów.
5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji, ta zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia. 
6. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w przekazanych Agencji informacjach i materiałach.
7. W przypadku, gdy Klient zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów oraz treści do wykonania projektu, powinien przesłać je drogą mailową w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku opóźnienia Agencja zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.
8. Termin wykonania zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu ustalonej płatności oraz akceptacji projektu przez Klienta.
9. Termin wykonania usługi graficznej liczony jest od następnego dnia roboczego po otrzymaniu wszystkich niezbędnych materiałów od Klienta.

 

VI. Warunki płatności

 

1. Ustalona z Klientem wycena na usługę graficzną obejmuje:
– wykonanie kilku propozycji projektu (minimum dwie propozycje)
– wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta
- przygotowanie do druku wybranej i zaakceptowanej propozycji projektu
2. W przypadku braku akceptacji przez Klienta proponowanych projektów przedstawionych mu przez Agencję bądź, gdy liczba poprawek przekroczy trzy, ustalona wycena i termin wykonania zamówienia mogą ulec zmianie. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Agencja zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym fakcie Klienta. 

3. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.
4. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Agencji całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji.

 

VII. Warunki reklamacji

 

1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
3. Agencja zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte reklamacją.
4. Agencja nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.
5. Rezygnacja z usług powinna zostać złożona przez Klienta drogą mailową na jeden z adresów mailowych Agencji przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami zaliczki.

 

VIII. Zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta

 

1. Agencja zobowiązuje się używać danych teleadresowych swoich Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

IX. Odpowiedzialność Agencji

 

1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Agencja zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym fakcie Klienta. 
2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści zawarte w zleceniu
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe
- opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta

 

Regulamin

© 2024 BezPoprawek